szkolenia

Ustawa rekrutacyjna

Ustawa rekrutacyjna uporządkuje system przyjęć do szkoły

Jednolite i przejrzyste zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół, korzystniejsza dla rodziców organizacja zajęć świetlicowych, zakaz proponowania szkołom korzyści przy wyborze podręczników to najważniejsze elementy zmian, które wprowadza projekt tzw. ustawy rekrutacyjnej.

Rząd na posiedzeniu 12 listopada br. zaakceptował propozycje zmian w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty, dotyczące systemu przyjęć do szkół i przedszkoli. Proponowane rozwiązania prawne podyktowane są wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013 r. (sygn. akt K 38/12). Nowe przepisy uwzględniają potrzebę godzenia pracy zawodowej rodziców z obowiązkami rodzinnymi, mają na względzie potrzeby rodzin wielodzietnych oraz niepełnosprawnych dzieci i rodziców.

Zgodnie z nowymi przepisami, do placówek przedszkolnych w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców gminy. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne, według następujących kryteriów:

1. W pierwszej kolejności będą przyjmowane te dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia państwa: niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz rodziców samotnie wychowujących. Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

2. Na pozostałe miejsca dzieci będą przyjmowane zgodnie z dodatkowymi kryteriami określanymi przez gminę (nie więcej niż sześć). Istotnym rozwiązaniem jest to, że obligatoryjnie będą przyjmowane dzieci pracujących zawodowo rodziców (lub rodzica). Na tym etapie postępowania samorząd może posłużyć się ustalonym przez siebie kryterium dochodowym.

3. Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy.

Rozwiązania dotyczące rekrutacji będą wprowadzane stopniowo. W roku szkolnym 2014/2015 nowe zasady rekrutacyjne będą obowiązywać przy naborach do publicznych przedszkoli, natomiast zasadnicza część procedur rekrutacyjnych będzie obowiązywać w naborze na rok szkolny 2016/2017.

W przedszkolu będzie można zatrudniać osoby mające przygotowanie specjalistyczne do prowadzenia danych zajęć, lecz niemające przygotowania pedagogicznego. Obecnie osoby te mogą być zatrudniane tylko w szkołach.

W szkole podstawowej można będzie zatrudnić osobę (która posiada co najmniej kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej) w celu wsparcia nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne lub do opieki świetlicowej.

Doprecyzowane zostaną zasady funkcjonowania świetlicy w szkole. Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne będzie zobowiązana – na wniosek rodziców – zapewnić opiekę świetlicową tym uczniom, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców.

Gminy będą zwracać koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej opiekunowi dziecka uczęszczającego do szkoły, do czasu ukończenia przez dziecko siódmego roku życia w sytuacji, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekroczy odległość 3 km.

Wprowadzony będzie zakaz powierzania/przekazywania wykonywania zadań oświatowych osobie prawnej utworzonej przez JST lub osobie prawnej, w której ta jednostka ma udziały. W przypadku powierzenia wykonywania zadań oświatowych związkowi międzygminnemu lub związkowi powiatów muszą być stosowane przepisy dotyczące prowadzenia szkół publicznych przez JST.

Nowe przepisy przewidują również, że wydawcy podręczników lub firmy dokonujące obrotu podręcznikami nie będą mogły oferować, obiecywać ani udzielać szkołom i nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni, w zamian za dokonanie wyboru określonego podręcznika.

PAWEŁ GREN

Autor jest dziennikarzem specjalizującym się w tematyce samorządowej

Podstawa prawna

● Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 827)

Comments are closed.

line
footer
Designed by Colormedia